Skip to content

Psihoterapevtsko izobraževanje

PSIHOTERAPEVTSKO IZOBRAŽEVANJE

Uspešno opravljen zaključni izpit omogoča pridobitev certifikata Evropske zveze za gestalt terapijo (EAGT) in Evropske diplome za psihoterapijo (EDP), ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP). To je formalni vidik, naš poudarek pa je na kontinuiranem spremljanju naših edukantov na poti k profesionalni usposobljenosti.

 

Vstopni pogoji

– VII. stopnja (oziroma zaključena druga stopnja v bolonjskem sistemu) študija humanistične usmeritve, medicine, socialnega dela, psihologije;

– znanje angleškega jezika.

– predvidena možnost za tiste, ki pogojev ne izpolnjujejo, da dokazažejo razvidnost ustreznega znanja in sposobnosti na podlagi postopka, ki ga poznamo kot ‘priznavanje predhodnega učenja’ (Accreditation of Prior Learning – APL).

Izobraževalni cilji

– usposobljenost za izvajanje gestalt terapije.

Učni rezultati

– integrirano razumevanje Gestalt terapije,

– psihoterapevtske sposobnosti,

– sposobnost reflektiranja svoje prakse,

– sposobnost integriranja osebnega samozavedanja in uporabe tega v praksi in superviziji,

– sposobnost kritične evalvacije teoretskih osnov in prakse GT ter drugih psihoterapevtskih pristopov,

– zavedanje o ugotovitvah raziskav.

 

Strategije poučevanja in učenja

– posredovanje teorije in diskusije,

– delo v manjših skupinah,

– supervizirano psihoterapevtsko delo v trojkah,

– skupinski proces,

– supervizija v živo,

– individualni študij,

– diskusijske skupine samih edukantov

– delo s klienti,

– supervizija,

– osebna terapija,

– posebne oblike dela v absolventskem obdobju kot priprave na študijo primera ali ustni izpit.

Preverjanje

 

Omenjeni rezultati se preverjajo kontinuirano in na končnem pisnem delu (študija primera) in ustnem delu izpita.

Obvezne komponentne izobraževanja in minimalno število ur

 

1. Izobraževalne delavnice (teorija in praksa) – 600 ur

2. Delo s klienti – 600 ur

3. Supervizija – 150 ur

4. Osebna terapevtska izkušnja – 160 ur + 90 ur

5. Podporna študijska skupina –120 ur

6. Ure po osebni izbiri – 50 ur

7. Praksa v ustanovi, ki opravlja psihoterapevtsko dejavnost, po seznamu primernih ustanov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) – 80 ur

VSEBINA – temeljni tematski sklopi

Zgodovina in korenine gestalt terapije

Teorija gestalt terapije

Človeški organizem in okolje

Tehnike gestalt terapije

Diagnoza

Različni klinični pristopi

Področja in strategije aplikacije gestalt terapije

Gestalt terapevt v terapevtskem odnosu

Etična načela in njihova aplikacija

Šolnina

Šolnina za en letnik je odvisna od števila vpisanih edukantov. Šolnina za tekoči letnik izobraževanja je plačljiva v dveh ali več obrokih. V šolnino niso vključeni stroški poletne delavnice, osebne terapije, supervizije in zaključnega izpita.